Inclusiever onderwijs: Drempelloos Studeren

Toegankelijkheid vergroten in samenwerking
met de doelgroep

De Universiteit Leiden ondertekende, samen met een aantal andere instellingen, in 2018 een intentieverklaring voor inclusiever onderwijs. De universiteit wil de uitvoering bevorderen van het VN Verdrag inzake de Rechten van personen met een handicap. In dit kader voert SOZ het project Drempelloos Studeren uit.

Zelfstandig studeren
Het algemene doel van het project Drempelloos Studeren is dat studenten, ongeacht welke functiebeperking zij hebben, de studie zo veel als redelijkerwijs mogelijk is zelfstandig en zonder hulp van derden kunnen doorlopen.

Inclusiviteit, kennisvermeerdering en studentenparticipatie
Het project heeft drie hoofddoelen; inclusiviteit, kennisvermeerdering en studentenparticipatie.
Inclusiviteit is een kernwaarde van de universiteit en heeft positieve invloed op alle studenten. In het project krijgt dit onder andere vorm doordat beleidsadviezen vanuit de doelgroep met betrekking tot inclusief onderwijs worden vastgelegd.
Kennisvermeerdering moet plaatsvinden op alle niveaus, zodat betrokken partijen goed op de hoogte zijn van de knelpunten waar deze doelgroep mogelijk tegenaan loopt en welke oplossingen voorhanden zijn. Ook is het belangrijk om vast te leggen wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe we daar samen in optrekken.
En uiteraard is het van essentieel belang dat de doelgroep zelf, dus de student met een functiebeperking, betrokken is bij de inventarisatie, het opstellen van (beleids-)adviezen en het realiseren van deskundigheidsbevordering.

Expertgroepen op vier thema’s
Er zijn vier thematische expertgroepen samengesteld op het project om verder te werken aan bovenstaande doelen. De thema’s waar zij zich op richten zijn tentamenvoorzieningen, fysieke toegankelijkheid, digitale toegankelijkheid en deskundigheidsbevordering. De aandachtspunten die per expertgroep geformuleerd zijn dragen ieder op hun eigen manier bij aan het verbeteren van voorzieningen en de toegankelijkheid van de Universiteit Leiden voor studenten met een functiebeperking.

>